Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1 AVJ: de met de statutaire naam Advies van Joost, in de kamer van koophandel onder nummer 68816529
ingeschreven eenmanszaak.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van AVJ is gericht, met wie AVJ een Overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling en/of dienst is/wordt verricht.
1.3 Overeenkomst: iedere verbintenis met AVJ op grond waarvan hij diensten levert aan opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, betreffende levering door AVJ van diensten ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van AVJ.
2.3 Zijn de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing verklaard, dan wordt de laatst geldende versie toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.4 AVJ wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand. Indien door Opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die van toepassing zouden (kunnen) zijn, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden, ook indien de voorwaarden van Opdrachtgever een soortgelijke bepaling bevatten. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat AVJ gerechtigd is tot opschorting en/of ontbinding indien deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn.
2.5 Indien bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden elkaar overlappen, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden
3.1 Alle door AVJ – al dan niet als concept – uitgebrachte offertes, adviezen en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens het geval AVJ met Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.
3.2 Offertes, adviezen en/of aanbiedingen zijn geldig zo lang het aanbod aan AVJ van een derde partij dat voorstel gestand doet houden, maar maximaal drie maanden na de datum waarop de offerte, het advies en/of de aanbieding door AVJ is uitgebracht.
3.3 Door AVJ verstrekte termijnen voor het afgeven van een advies zijn nimmer bindend of fataal.
3.4 AVJ zal zich bij het uitvoeren van haar werkzaamheden in voorkomende gevallen inspannen een specifiek resultaat ten behoeve van Opdrachtgever te bereiken, maar een garantie hiertoe wordt nimmer door AVJ verleend.
3.5 Het is AVJ toegestaan een opdracht van Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van reden.
3.6 In geval van digitale of elektronische verzoeken en/of aanvragen aan AVJ is Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en/of aanvragen AVJ hebben bereikt indien Opdrachtgever niet binnen
48 uur na verzending een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van AVJ.
3.7 Elektronische en/of digitale, zij het op internet of anderszins, door AVJ verstrekte informatie is vrijblijvend en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald.
3.8 Een Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door AVJ, dan wel door uitvoering van de opdracht door AVJ. Indien Opdrachtgever de door AVJ bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen
na dagtekening van de opdracht bevestiging schriftelijk aan AVJ tegenspreekt, staat deze onherroepelijk vast.

4. Vergoedingen en betaling
4.1 AVJ bevestigt aan Opdrachtgever op welke wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. De vergoeding kan op provisiebasis worden berekend respectievelijk op basis van een in rekening te brengen uurtarief respectievelijk een vast honorarium, dan wel een combinatie daarvan.
4.2 Indien op provisiebasis door AVJ wordt gewerkt en een verzekering wordt door toedoen van Opdrachtgever vroegtijdig beëindigd, dan is AVJ gerechtigd eventuele schade of provisie terug betaling te verrekenen met of te vorderen van Opdrachtgever.
4.3 De administratie van AVJ geldt als basis voor de berekening van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding voor de door AVJ verleende diensten.
4.4 Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 AVJ is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen en tarieven, indien hij kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding c.q. opdrachtbevestiging en levering van de diensten prijswijzigingen hebben voltrokken, ongeacht of deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen en tarieven. Slechts indien de prijs– c.q. tariefsverhoging meer dan 15% bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder te dien aanzien schadeplichtig te zijn. AVJ zal, indien zich een prijswijziging voordoet, deze zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever meedelen.
4.6 Betalingen door Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van AVJ, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
4.7 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, behoudens het bepaalde in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden.
4.8 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling en/of andere rechtshandeling is vereist. Opdrachtgever is over het factuurbedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4.9 Indien Opdrachtgever een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, wordt – indien sprake is van niet tijdige betaling – voor de niet tijdige betaling en/of de werkzaamheden ter buitengerechtelijke incasso van de factuur, 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,- in rekening gebracht, onverminderd de andere rechten die AVJ heeft. Indien Opdrachtgever consument in de zin van de wet is, worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform artikel 6:96 lid 4 BW.
4.10 Betalingen die door Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.
4.11 Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door Opdrachtgever, is AVJ gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten zonder dat AVJ daardoor schadeplichtig is. AVJ zal Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
4.12 Indien AVJ na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, althans niet geheel, zal nakomen, heeft AVJ het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat Opdrachtgever binnen een door AVJ te bepalen termijn en op de wijze zoals door AVJ aangegeven, zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichting(en). Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is AVJ niet tot (verdere) uitvoering van de Overeenkomst verplicht, zonder dat daaruit een verplichting voor AVJ ontstaat tot vergoeding van schade en/of verschuldigdheid van een boete.

5. Inschakeling derden
5.1 AVJ is bevoegd derden in te schakelen indien en voor zover hij dit gezien de aard van de opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal AVJ hieromtrent Opdrachtgever op voorhand informeren.
5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derden worden door AVJ bij Opdrachtgever in rekening gebracht. AVJ zal Opdrachtgever voorafgaand aan het inschakelen van de derde informeren.

6. Informatieverstrekking door Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever is gehouden – al dan niet op verzoek – alle relevante informatie te verstrekken aan AVJ die nodig is voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst.
6.2 De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan AVJ verschafte informatie berust te allen tijde bij Opdrachtgever.
6.3 Indien informatie, ook na herhaald verzoek daartoe, niet door Opdrachtgever wordt verstrekt, is AVJ bevoegd tot opschorting van de Overeenkomst.

7. Beperking van aansprakelijkheid
7.1 AVJ is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derde(n), waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade.
7.2 AVJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was Opdrachtgever van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
7.3 De aansprakelijkheid van AVJ jegens Opdrachtgever is, uit welke hoofde ook, beperkt tot een bedrag van € 2.250,- of indien de som van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, hoger is dan voornoemd bedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de Overeenkomst, met een maximum van
€ 5.000,-. De aansprakelijkheid van AVJ jegens Opdrachtgever is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van AVJ in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico.
7.4 De uitvoering van de Overeenkomst door AVJ vindt louter plaats ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten daaraan ontlenen.
7.5 De navolgende aansprakelijkheid voor schade is door AVJ uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens AVJ:
 schade die door Opdrachtgever en/of derden wordt geleden als gevolg van elektronische en/of digitale berichten die AVJ niet hebben bereikt;
 schade die het gevolg is van fouten in door AVJ gebruikte software en/of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
 schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever onbetaald laten van door AVJ in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van AVJ, afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten;
 schade die het gevolg is van door AVJ op de voet van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden ingeschakelde derden.
7.6 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van personeel van AVJ en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de Overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door AVJ ingeschakelde derden.
7.7 Alle vorderingen en verweren jegens AVJ en de door AVJ bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde, verjaren één jaar na levering van de dienst, dan wel na het ontstaan van de vordering.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is AVJ niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn.
8.2 Onder overmacht aan de zijde van AVJ wordt, naast hetgeen uit de wet en rechtspraak voortvloeit, begrepen die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van AVJ ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, systeemstoringen, internetstoringen en/of staking, ziekte van personeel van AVJ of van door haar ingeschakelde derden, alsmede in geval van een (toerekenbare) tekortkoming door of bij door AVJ ingeschakelde derden.
8.3 Indien de periode dat AVJ de Overeenkomst niet kan nakomen wegens overmacht langer dan dertig dagen duurt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Evenwel is Opdrachtgever de som van de Overeenkomst voor de tot op dat moment verleende diensten verschuldigd aan AVJ.

9. Beëindiging en ontbinding overeenkomst
9.1 Opdrachtgever en AVJ zijn bevoegd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
9.2 Opdrachtgever is gehouden alle verplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verleende diensten.
9.3 Opdrachtgever en AVJ zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surséance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden. Hierdoor worden alle vorderingen die AVJ op Opdrachtgever heeft direct opeisbaar.
9.4 Na het einde van de Overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht.

10. Geheimhouding en privacy
10.1 AVJ en Opdrachtgever verplichten zich alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de Overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.
10.2 Alle persoonsgegevens die door Opdrachtgever aan AVJ worden verstrekt, zullen door AVJ niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of door hem aan Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d.
Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst van AVJ, zal AVJ de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
10.3 De verplichtingen zoals vermeld in dit artikel gelden niet in het geval op grond van de wet en/of openbare orde gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen AVJ en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
11.2 AVJ is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.016746. Alle geschillen tussen AVJ en Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes, aanbiedingen en/of Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen ofwel voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KIFID ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
11.3 AVJ conformeert zich aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 2.250,- niet te boven gaat.
11.4 Indien een geschil het belang van € 2.250,- te boven gaat, is AVJ bevoegd af te zien van een procedure bij KiFiD. AVJ dient dit uiterlijk veertien dagen na de mededeling van Opdrachtgever, dat hij het geschil aan AVJ zal voorleggen aan KiFiD, schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te maken, maar uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij ermee bekend raakt dat Opdrachtgever het geschil aan KiFiD heeft voorgelegd, schriftelijk aan Opdrachtgever te melden (zonder opgave van redenen).
11.5 In het geval AVJ door Opdrachtgever in rechte wordt betrokken als gedaagde partij, dan wel in een procedure bij KiFid wordt betrokken, en Opdrachtgever wordt in het ongelijk gesteld en/of de vordering van Opdrachtgever wordt afgewezen of slechts ten dele toegewezen, komen alle kosten van rechtsbijstand van AVJ, zowel in als buiten rechte (door wie ook verleend), geheel voor rekening van Opdrachtgever.

12. Slotbepalingen
12.1 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen AVJ en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
12.2 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, dan wel vernietigbaar zou blijken, blijft alleen de betreffende bepaling buiten toepassing en behouden alle overige bepalingen onverkort gelding.

Deze voorwaarden worden op aanvraag toegezonden en zijn tevens gepubliceerd op de website www.financieleaandacht.nl.