Privacy Policy

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Advies van Joost
Website: http://www.financieleaandacht.nl
Inschrijfnummer KvK: 68816529

2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over
soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft
aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van
het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid
geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw
e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een
gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde
communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
c. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een
gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde
communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van
randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten
en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Hoe lang wij de gegevens bewaren hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.
Dat kan per situatie verschillen.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.
Gegevens kunnen wij langer bewaren als we daartoe wettelijk verplicht zijn,
alsmede met het oog op bewijsvoering bij klacht- en juridische procedures.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze
database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet
anders kan.
b. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
c. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke
software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
d. Jaarlijks wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens
die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd,
aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke
gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: contact@adviesvanjoost.nl
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier
publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.